در این بخش به بررسی مطالب تخصصی برق ساختمان پرداخته می شود.